beparsi | Unsorted

Telegram-канал beparsi - BeParsi به پارسی

2731

به پارسی: پارسی گویی و سره نویسی - www.BeParsi.com

Subscribe to a channel

BeParsi به پارسی

درود هم اندیش گرامی
به جای واژه بیگانه « متکبر » می توان « خود خواه - خودبین - خود پسند - خودپسند » را بکار برد
شاهنامه: بفرمود تا جوشن و خود اوى همان تركش و نیزه جنگجوى‏

پالایشگر نیمه خودکار آناهیتا برای پالایش نوشته ها و جایگزین نمودن خودکار واژه های پارسی است
http://www.BeParsi.com/anahita
خدانگهدار

@beparsi

Читать полностью…

BeParsi به پارسی

با لبخند
به جای واژه بیگانه « منطقه حاره » می توان « گرمسار - گرمسیر - سرزمین گرم » را بکار برد
شاهنامه: كه نامرد خواند مرا دشمنم ز ناخسته بردار كرده تنم‏

از دید خردمندان بکار بردن واژه های زبان خودمان هیچ سرشکستگی و نگرانی ندارد
خدانگهدار

@beparsi

Читать полностью…

BeParsi به پارسی

درود بر شما
به جای واژه بیگانه « اتوماتیک » می توان « خودکار - خودبخود » را بکار برد
شاهنامه: جدا كرد گاو و خر و گوسفند بورز آورید آنچه بد سودمند

برای بیشتر واژه های تازی دست کم چند واژه برابر داریم. باید جستجو کرد
به امید شادی و تندرستی شما

@beparsi

Читать полностью…

BeParsi به پارسی

نیک روز
به جای واژه بیگانه « سدر » می توان « درخت کُنار » را بکار برد
شاهنامه: بدو گفت رستم كه اى شوربخت كه هرگز مبادا گل آن درخت‏

امید که پارسی زبانان با هر آیین و اندیشه ای در سراسر گیتی ، برای نگهداری زبان پارسی بنام یک گنجینه فرهنگی و باستانی کوشش و پایداری نمایند
http://www.BeParsi.com
مهرافزون

@beparsi

Читать полностью…

BeParsi به پارسی

هزاران درود
به جای واژه بیگانه « کنسول » می توان « رایزن » را بکار برد
شاهنامه: هم آواز شد رایزن با دبیر نبشتند پس نامه‏اى بر حریر

برای پشتیبانی از ما و جنبش پارسی گویی می توانید فرهنگ واژه های «به پارسی» را از سامانه آمازون خریداری کنید
http://www.beparsi.com/order
دلتان پر از مهر

@beparsi

Читать полностью…

BeParsi به پارسی

روز و روزگارتان خوش
به جای واژه بیگانه « اضطرار » می توان « ناچار شدن - درماندگی - ناگزیرشدن » را بکار برد
شاهنامه: چو تركان درفش سپهدار خویش بدیدند رفتند ناچار پیش‏

پارسی را پاس داریم
با شادی

@beparsi

Читать полностью…

BeParsi به پارسی

هزاران درود
به جای واژه بیگانه « آذریون » می توان « گل آفتابگردان - همیشه‌بهار » را بکار برد
شاهنامه: چو پردخته شد زان بیامد دبیر بیاورد مشك و گلاب و حریر

برای پشتیبانی از پارسی گویی پیام های ما را به دوستان تان بفرستید یا همرسانی کنید
با سپاس فراوان

@beparsi

Читать полностью…

BeParsi به پارسی

با درودهای بی پایان
به جای واژه بیگانه « قسی القلب » می توان « سنگدل - سخت دل » را بکار برد
شاهنامه: ز كار نبشته ببد تنگ دل كه آن مرد بى‏دانش و سنگدل‏

پارسی را پاس داریم
مهرافزون

@beparsi

Читать полностью…

BeParsi به پارسی

روز و روزگارتان خوش
به جای واژه بیگانه « قوت گرفتن » می توان « نیروگرفتن » را بکار برد
شاهنامه: همى خواندندیش پیروز شاه همى بود یك چند با تاج گاه‏

برای جستجو در واژه های بیگانه و یافتن برابر پارسی آنها سامانه به پارسی را ببینید
http://www.BeParsi.com
با سپاس فراوان

@beparsi

Читать полностью…

BeParsi به پارسی

درود دوست نازنین
به جای واژه بیگانه « دلو » می توان « آوند آبکشی » را بکار برد
شاهنامه: چو دو آبگیرش پر از خون دو چشم مرا دید غرّید و آمد بخشم‏

پارسی را پاس داریم
با دوستی

@beparsi

Читать полностью…

BeParsi به پارسی

نیک روز
به جای واژه بیگانه « فارغ البال » می توان « آسوده دل - سبکبال » را بکار برد
شاهنامه: وزیشان امیدست آهسته‏تر بر آسوده از رنج و شایسته‏تر

زبان پارسی زبانی پویا و تواناست وگرنه هزاران سال زندگی و پیشرفت نمی کرد و تاکنون نابود شده بود
دلتان پر از مهر

@beparsi

Читать полностью…

BeParsi به پارسی

روزگار به کامتان
به جای واژه بیگانه « انشاء الله » می توان « به امید خدا » را بکار برد
شاهنامه: ببهرام گفتند كاندر سخن چو پرسد ترا بس دلیرى مكن‏

پالایشگر نیمه خودکار آناهیتا برای پالایش نوشته ها و جایگزین نمودن خودکار واژه های پارسی است
http://www.BeParsi.com/anahita
پیروز باشید

@beparsi

Читать полностью…

BeParsi به پارسی

با دوستی
به جای واژه بیگانه « ثقل » می توان « سنگینی - گرانی » را بکار برد
شاهنامه: ببالا چو سرو و چو خورشید روى فروهشته از مشك تا پاى گل‏

پارسی را پاس داریم
همیشه شاد باشید

@beparsi

Читать полностью…

BeParsi به پارسی

روز و روزگارتان خوش
به جای واژه بیگانه « حاصل خیز » می توان « بارور » را بکار برد
شاهنامه: خجسته سرو شست بر گاه و تخت یكى بارور شاخ زیبا درخت‏

پارسی را پاس داریم
بهروزی شما را خواهانیم

@beparsi

Читать полностью…

BeParsi به پارسی

درود فراوان
به جای واژه بیگانه « به حد وفور » می توان « به فراوانی » را بکار برد
شاهنامه: فرستاده آمد ز بهرام زود بنزدیك پور سیاوش چو دود

زبان پارسی زبانی پویا و تواناست وگرنه هزاران سال زندگی و پیشرفت نمی کرد و تاکنون نابود شده بود
خدانگهدار

@beparsi

Читать полностью…

BeParsi به پارسی

با درودهای بی پایان
به جای واژه بیگانه « ریشه اساسی » می توان « ریشه بنیادین » را بکار برد
شاهنامه: بگوهر همه ریشه‏ها بافته ز بر شوشه زر برو تافته‏

سپاس بر شما که مهر ایران در دلتان هست
تندرست باشید

@beparsi

Читать полностью…

BeParsi به پارسی

با لبخند
به جای واژه بیگانه « مشکل » می توان « دشواری - دشوار - پیچیده - چالش - دشواره - سخت » را بکار برد
شاهنامه: دو منزل یكى كرد و آمد دوان همى تاخت بر سان تیر از كمان‏

زبان پارسی گنجینه ای ارزنده از ایران باستان است و هم ابزار گفتگویی برای همه گروههای آیینی و زبانی ایرانی و پارسی زبانان همه گیتی
http://www.BeParsi.com
خدانگهدار

@beparsi

Читать полностью…

BeParsi به پارسی

درود
به جای واژه بیگانه « مقدمه چینی » می توان « زمینه سازی - زمینه چینی - آغازگری » را بکار برد
شاهنامه: زمینها پر از كشته و خسته شد سرا پرده‏ها نیز بر بسته شد

زبان پارسی زبانی پویا و تواناست وگرنه هزاران سال زندگی و پیشرفت نمی کرد و تاکنون نابود شده بود
تندرست باشید

@beparsi

Читать полностью…

BeParsi به پارسی

درود
به جای واژه بیگانه « به هیچ عنوان » می توان « به هیچ روی » را بکار برد
شاهنامه: همه لشكرش را ببهمن سپرد و ز انجا خرامید با چند گرد

برای پشتیبانی از پارسی گویی پیام های ما را به دوستان تان بفرستید یا همرسانی کنید
تندرست باشید

@beparsi

Читать полностью…

BeParsi به پارسی

درود فراوان بر شما
به جای واژه بیگانه « آکلات النمل » می توان « مورچه‌خوران » را بکار برد
شاهنامه: اگر با من از داد پیمان كنى زبان را به پیمان گروگان كنى‏

پالایشگر نیمه خودکار آناهیتا برای پالایش نوشته ها و جایگزین نمودن خودکار واژه های پارسی است
http://www.BeParsi.com/anahita
با دوستی

@beparsi

Читать полностью…

BeParsi به پارسی

درود فراوان
به جای واژه بیگانه « در هر صورت » می توان « در هر گونه » را بکار برد
شاهنامه: بد آمد بگودرزیان بر ز طوس كه نفرین برو باد و بر پیل و كوس‏

برای بیشتر واژه های تازی دست کم چند واژه برابر داریم. باید جستجو کرد
بهروزی شما را خواهانیم

@beparsi

Читать полностью…

BeParsi به پارسی

با مهر
به جای واژه بیگانه « غیرقابل قسمت » می توان « بخش ناپذیر » را بکار برد
شاهنامه: هر آنگه كه تو شهریارى كنى مرا مرز بخشى و یارى كنى‏

سپاس بر شما که مهر ایران در دلتان هست
شاد باشید

@beparsi

Читать полностью…

BeParsi به پارسی

درود دوست نازنین
به جای واژه بیگانه « شواهد » می توان « دیده ها - دستاوردها » را بکار برد
شاهنامه: همانگه جهان دیده‏اى كى‏قباد بفرمود تا برنشیند چو باد

سپاس بر شما که مهر ایران در دلتان هست
با دوستی

@beparsi

Читать полностью…

BeParsi به پارسی

روزگار به کامتان
به جای واژه بیگانه « جرئت » می توان « دلیری - پردلی - نترسی » را بکار برد
شاهنامه: تهمتن بزد دست و نیزه گرفت قلون از دلیریش مانده شگفت‏

از دید خردمندان بکار بردن واژه های زبان خودمان هیچ سرشکستگی و نگرانی ندارد
تندرست باشید

@beparsi

Читать полностью…

BeParsi به پارسی

درود هم اندیش گرامی
به جای واژه بیگانه « انکار » می توان « رد کردن - باور نکردن - وَرسوریدن » را بکار برد
پارسی گویی دشمنی با زبان های دیگر نیست بلکه کوششی خردمندانه برای پاسداری از زبان میهن مان است
با شادی

@beparsi

Читать полностью…

BeParsi به پارسی

درود هم اندیش گرامی
به جای واژه بیگانه « پریود » می توان « دوره » را بکار برد
شاهنامه: برت را بخفتان رومى بپوش برو دل پر از جوش و سر پر خروش‏

زبان پارسی گنجینه ای ارزنده از ایران باستان است و هم ابزار گفتگویی برای همه گروههای آیینی و زبانی ایرانی و پارسی زبانان همه گیتی
http://www.BeParsi.com
خندان باشید

@beparsi

Читать полностью…

BeParsi به پارسی

با دوستی
به جای واژه بیگانه « منصوب » می توان « دست نشان - دست نشانده - گمارده - گماشته » را بکار برد
شاهنامه: پر اندیشه بنشست برسان مست بكش كرده دست و سر افگنده پست‏

برای جستجو در واژه های بیگانه و یافتن برابر پارسی آنها سامانه به پارسی را ببینید
http://www.BeParsi.com
با دوستی

@beparsi

Читать полностью…

BeParsi به پارسی

نیک روز
به جای واژه بیگانه « بسمه تعالی » می توان « به نام خدا » را بکار برد
شاهنامه: مزن هم چنان تا بماندت نام خردمند را نام بهتر ز كام‏

http://www.beparsi.com/q/بسمه تعالی
بهروزی شما را خواهانیم

@beparsi

Читать полностью…

BeParsi به پارسی

درود بی پایان
به جای واژه بیگانه « بسط » می توان « گسترش » را بکار برد
شاهنامه: به پنجاه آب و خورش برنهید دگر آلت گسترش بر نهید

برای بیشتر واژه های تازی دست کم چند واژه برابر داریم. باید جستجو کرد
شاد باشید

@beparsi

Читать полностью…

BeParsi به پارسی

درود فراوان بر شما
به جای واژه بیگانه « آمره » می توان « فرمان - فرماینده » را بکار برد
شاهنامه: گر ایدونك فرمان دهد شهریار سپه بگذرانم كنم كارزار

استاد فردوسی توسی یکی از نخستین پیشگامان پارسی گویی است
با دوستی

@beparsi

Читать полностью…
Subscribe to a channel