beparsi | Unsorted

Telegram-канал beparsi - BeParsi به پارسی

2731

به پارسی: پارسی گویی و سره نویسی - www.BeParsi.com

Subscribe to a channel

BeParsi به پارسی

درود دوست نازنین
به جای واژه بیگانه « به مدت » می توان « برای زمانی برابر » را بکار برد
پارسی گویی دشمنی با زبان های دیگر نیست بلکه کوششی خردمندانه برای پاسداری از زبان میهن مان است
با شادی

@beparsi

Читать полностью…

BeParsi به پارسی

درود هم اندیش گرامی
به جای واژه بیگانه « تعظیم » می توان « سر فرود آوردن - کرنش کردن » را بکار برد
شاهنامه: بر آیین ببستند پرده سراى بزرگان لشكر گزیدند جاى‏

پالایشگر نیمه خودکار آناهیتا برای پالایش نوشته ها و جایگزین نمودن خودکار واژه های پارسی است
https://BeParsi.com/anahita
با سپاس فراوان

@beparsi

Читать полностью…

BeParsi به پارسی

درود فراوان
به جای واژه بیگانه « طبعا » می توان « به دلخواه » را بکار برد
شاهنامه: چو بهرام و چون زنگه شاوران چو فرهاد و برزین جنگ آوران‏

https://beparsi.com/q/طبعا
تندرست باشید

@beparsi

Читать полностью…

BeParsi به پارسی

روزگار به کامتان
به جای واژه بیگانه « پودر » می توان « گرد - گرده » را بکار برد
شاهنامه: نیارد شدن پیش گرد گزین نشیند براه وى اندر كمین‏

پالایشگر نیمه خودکار آناهیتا برای پالایش نوشته ها و جایگزین نمودن خودکار واژه های پارسی است
https://BeParsi.com/anahita
بهروزی شما را خواهانیم

@beparsi

Читать полностью…

BeParsi به پارسی

درود دوست نازنین
به جای واژه بیگانه « منع کردن » می توان « بازداری - جلوگیری کردن - بازداشتن » را بکار برد
شاهنامه: چه بهتر كزو بازداریم چنگ گرفته چه بهتر ز بهر درنگ‏

زبان پارسی گنجینه ای ارزنده از ایران باستان است و هم ابزار گفتگویی برای همه گروههای آیینی و زبانی ایرانی و پارسی زبانان همه گیتی
https://BeParsi.com
شاد باشید

@beparsi

Читать полностью…

BeParsi به پارسی

با دوستی
به جای واژه بیگانه « منظم کردن » می توان « آراستن - سامان دادن - ویراستن » را بکار برد
شاهنامه: چو كى‏خسرو آمد بكین خواستن جهان ساز نو خواست آراستن‏

https://beparsi.com/q/منظم کردن
با شادی

@beparsi

Читать полностью…

BeParsi به پارسی

روز و روزگارتان خوش
به جای واژه بیگانه « دکترین » می توان « افرا - افراهی » را بکار برد
شاهنامه: بسى شهر بینى ز ایران خراب تبه گشته از رنج افراسیاب‏

برای بیشتر واژه های تازی دست کم چند واژه برابر داریم. باید جستجو کرد
دلتان پر از مهر

@beparsi

Читать полностью…

BeParsi به پارسی

با درودهای بی پایان
به جای واژه بیگانه « تکلف » می توان « آلایش » را بکار برد
شاهنامه: نبینى كه دانا چه گوید همى دلت راز كژّى بشوید همى‏

استاد فردوسی توسی یکی از نخستین پیشگامان پارسی گویی است
تندرست باشید

@beparsi

Читать полностью…

BeParsi به پارسی

درود
به جای واژه بیگانه « ساردین » می توان « ریزه کولی » را بکار برد
شاهنامه: فرستاده را گفت رو بازگرد بگویش كه اى خیره ناپاك مرد

پارسی را پاس داریم
خدانگهدار

@beparsi

Читать полностью…

BeParsi به پارسی

درود فراوان
به جای واژه بیگانه « قیمه قیمه کردن » می توان « خرد کردن - ریز کردن » را بکار برد
شاهنامه: بگویم كه بنیاد سوگند چیست خرد را و جان ترا پند چیست‏

پارسی را پاس داریم
مهرافزون

@beparsi

Читать полностью…

BeParsi به پارسی

درود دوست نازنین
به جای واژه بیگانه « همردیف » می توان « همپایه » را بکار برد
شاهنامه: سرانشان پر از جنگ باز آمدند بشهر اندرون رزمساز آمدند

پارسی گویی کاربرد بیشتر واژه های زبان خودمان است
https://beparsi.com/q/همردیف
با سپاس فراوان

@beparsi

Читать полностью…

BeParsi به پارسی

درود
به جای واژه بیگانه « مقیاس » می توان « اندازه - پیمانه - سنجش - سنجه » را بکار برد
شاهنامه: كز اندازه هدیه برتر گذاشت سرش را ز پر مایگان بر فراشت‏

پارسی گویی کاربرد واژه های زیبا و رسای پارسی به جای واژه های بیگانه است
با دوستی

@beparsi

Читать полностью…

BeParsi به پارسی

درود فراوان بر شما
به جای واژه بیگانه « متصل » می توان « پیوسته - جدانشدنی - چسبیده » را بکار برد
شاهنامه: ز دهقان پر مایه كس را ندید كه پیوسته آفریدون سزید

استاد فردوسی توسی یکی از نخستین پیشگامان پارسی گویی است
پیروز باشید

@beparsi

Читать полностью…

BeParsi به پارسی

هزاران درود
به جای واژه بیگانه « مخلفات » می توان « مانداک ها » را بکار برد
شاهنامه: فزون كرد باید بدیشان نگاه اگر باگناهند و گر بى‏گناه‏

پارسی را پاس داریم
همواره دلتان شاد باد

@beparsi

Читать полностью…

BeParsi به پارسی

درود بر شما
به جای واژه بیگانه « صیغه عقد » می توان « پیمان زناشویی » را بکار برد
شاهنامه: فداى تو بادا تن و جان ما برینست جاوید پیمان ما

پارسی گویی کاربرد بیشتر واژه های زبان خودمان است
https://beparsi.com/q/صیغه عقد
پیروز باشید

@beparsi

Читать полностью…

BeParsi به پارسی

هزاران درود
به جای واژه بیگانه « آشوب طلب » می توان « آشوبگر » را بکار برد
شاهنامه: ازان پس چو آگاه شد طوس و گیو ز ایران نبرده سواران نیو

استاد فردوسی توسی یکی از نخستین پیشگامان پارسی گویی است
تندرست باشید

@beparsi

Читать полностью…

BeParsi به پارسی

درود دوست نازنین
به جای واژه بیگانه « مبلغ » می توان « بها - ارزش - اندازه - پول - آوازه گر - پیام رسان - شناساگر - فرارسان - گراینده » را بکار برد
شاهنامه: بكاموس بر تیرباران گرفت كمان را چو ابر بهاران گرفت‏

برای درمیان گذاشتن دیدگاه خود با ما و دیگر هم اندیشان برگه فیس بوک ما را پسند کنید
https://fb.com/beparsi
همیشه شاد باشید

@beparsi

Читать полностью…

BeParsi به پارسی

درود بی پایان
به جای واژه بیگانه « معامله » می توان « دادو ستد - خرید و فروش - سوداگری - داد و ستد - دادوستد » را بکار برد
شاهنامه: هر آن كس كه بود از در كارزار بدانست نیرنگ و بند حصار

برای بیشتر واژه های تازی دست کم چند واژه برابر داریم. باید جستجو کرد
بهروزی شما را خواهانیم

@beparsi

Читать полностью…

BeParsi به پارسی

درود فراوان بر شما
به جای واژه بیگانه « اعلاء » می توان « برتر - بلند - بهتر - والاتر » را بکار برد
پارسی گویی دشمنی با زبان های دیگر نیست بلکه کوششی خردمندانه برای پاسداری از زبان میهن مان است
شاد باشید

@beparsi

Читать полностью…

BeParsi به پارسی

با مهر
به جای واژه بیگانه « بصورت » می توان « به گونه » را بکار برد
شاهنامه: سپهدار ایران نیامد ستوه بهامون نیاورد لشكر ز كوه‏

برای پشتیبانی از پارسی گویی پیام های ما را به دوستان تان بفرستید یا همرسانی کنید
بهروزی شما را خواهانیم

@beparsi

Читать полностью…

BeParsi به پارسی

با دوستی
به جای واژه بیگانه « اداء واصول » می توان « سبکسری - لوس بازی » را بکار برد
شاهنامه: كه این نامه نزد برادر برد بگوید جزین هرچ اندر خورد

https://beparsi.com/q/اداء واصول
تندرست باشید

@beparsi

Читать полностью…

BeParsi به پارسی

با درودهای بی پایان
به جای واژه بیگانه « افلاک » می توان « گردون ها - چرخ ها - سپهر » را بکار برد
شاهنامه: ببردند گاوان گردون كشان بران بیشه كز گرگ بودى نشان‏

برای جستجو در واژه های بیگانه و یافتن برابر پارسی آنها سامانه به پارسی را ببینید
https://BeParsi.com
دلتان پر از مهر

@beparsi

Читать полностью…

BeParsi به پارسی

درود فراوان بر شما
به جای واژه بیگانه « حیض » می توان « دَشتان » را بکار برد
شاهنامه: بدو گفت كاین نامه برخواندم خرد را بر خویش بنشاندم‏

برای جستجو در واژه های بیگانه و یافتن برابر پارسی آنها سامانه به پارسی را ببینید
https://BeParsi.com
خدانگهدار

@beparsi

Читать полностью…

BeParsi به پارسی

با مهر
به جای واژه بیگانه « مستدل » می توان « بافرنود - با برهان - درست » را بکار برد
شاهنامه: ز سام نریمان همو بار داشت ز بار گران تنش آزار داشت‏

برای پشتیبانی از جنبش پارسی گویی می توانید فرهنگ واژه های «به پارسی» را از سامانه آمازون خریداری کنید
https://amazon.com/dp/1470017245
همیشه شاد باشید

@beparsi

Читать полностью…

BeParsi به پارسی

درود دوست نازنین
به جای واژه بیگانه « قطاع الطریق » می توان « راهزنان » را بکار برد
شاهنامه: شما یك سره چشم بر من نهید چو من بر خروشم دمید و دهید

برای پشتیبانی از ما و جنبش پارسی گویی می توانید فرهنگ واژه های «به پارسی» را از سامانه آمازون خریداری کنید
https://beparsi.com/order
با سپاس فراوان

@beparsi

Читать полностью…

BeParsi به پارسی

درود فراوان
به جای واژه بیگانه « عده » می توان « گروه - دسته - جرگه » را بکار برد
شاهنامه: برو تازیان تا بالبرز كوه گزین كن یكى لشكر همگروه‏

برای پشتیبانی از پارسی گویی پیام های ما را به دوستان تان بفرستید یا همرسانی کنید
بهروزی شما را خواهانیم

@beparsi

Читать полностью…

BeParsi به پارسی

درود بی پایان
به جای واژه بیگانه « قابلیت داشتن » می توان « سزاواربودن - شایستگی داشتن » را بکار برد
شاهنامه: ورا نام شاپور كرد اورمزد كه سروى بد اندر میان فرزد

برای پشتیبانی از پارسی گویی پیام های ما را به دوستان تان بفرستید یا همرسانی کنید
خدانگهدار

@beparsi

Читать полностью…

BeParsi به پارسی

روز و روزگارتان خوش
به جای واژه بیگانه « آمیدون » می توان « نشاسته » را بکار برد
شاهنامه: یكى كلبه برساخت اسفندیار بیاراست همچون گل اندر بهار

برای پشتیبانی از پارسی گویی پیام های ما را به دوستان تان بفرستید یا همرسانی کنید
مهرافزون

@beparsi

Читать полностью…

BeParsi به پارسی

درود فراوان
به جای واژه بیگانه « عفو بین المللی » می توان « بخشش جهانی » را بکار برد
شاهنامه: چه دینار در پیش بزمش چه خاك ز بخشش ندارد دلش هیچ باك‏

https://beparsi.com/q/عفو بین المللی
همواره دلتان شاد باد

@beparsi

Читать полностью…

BeParsi به پارسی

روز و روزگارتان خوش
به جای واژه بیگانه « غمگین » می توان « اندوه‌گین » را بکار برد
شاهنامه: باهرن سپردند پس دخترش بدستورى مهربان مادرش‏

پارسی گویی کاربرد بیشتر واژه های زبان خودمان است
https://beparsi.com/q/غمگین
خدانگهدار

@beparsi

Читать полностью…
Subscribe to a channel