beparsi | Unsorted

Telegram-канал beparsi - BeParsi به پارسی

2731

به پارسی: پارسی گویی و سره نویسی - www.BeParsi.com

Subscribe to a channel

BeParsi به پارسی

روزگار به کامتان
به جای واژه بیگانه « خارق العاده » می توان « شگفت انگیز - چشمگیر - شگفت آور - فراپندار » را بکار برد
شاهنامه: سه جام میش داد و پرسش گرفت كه اكنون چه گویى چه بینم شگفت‏

https://beparsi.com/q/خارق العاده
شاد باشید

@beparsi

Читать полностью…

BeParsi به پارسی

با دوستی
به جای واژه بیگانه « آپولون » می توان « آتور - ایزد خورشید - ایزدخورشید » را بکار برد
شاهنامه: بباید كنون چاره ساختن سپه را بحصن اندر انداختن‏

برای پشتیبانی از ما و جنبش پارسی گویی می توانید فرهنگ واژه های «به پارسی» را از سامانه آمازون خریداری کنید
https://beparsi.com/order
همیشه شاد باشید

@beparsi

Читать полностью…

BeParsi به پارسی

با مهر
به جای واژه بیگانه « مبذول کردن » می توان « بخشیدن - پرداختن » را بکار برد
شاهنامه: ز گستردنى هم ز پوشیدنى بباید بهایى و بخشیدنى‏

https://beparsi.com/q/مبذول کردن
خندان باشید

@beparsi

Читать полностью…

BeParsi به پارسی

با درودهای بی پایان
به جای واژه بیگانه « آل کساء » می توان « پنج‌تن » را بکار برد
شاهنامه: سرش راست بر شد چو سرو بلند بگفتار خوب و خرد كار بند

برای جستجو در واژه های بیگانه و یافتن برابر پارسی آنها سامانه به پارسی را ببینید
https://BeParsi.com
با شادی

@beparsi

Читать полностью…

BeParsi به پارسی

نیک روز
به جای واژه بیگانه « غیبگویی » می توان « پیشگویی » را بکار برد
شاهنامه: بدان نیستان در نیایش گرفت جهان آفرین را ستایش گرفت‏

برای پشتیبانی از پارسی گویی پیام های ما را به دوستان تان بفرستید یا همرسانی کنید
مهرافزون

@beparsi

Читать полностью…

BeParsi به پارسی

درود فراوان بر شما
به جای واژه بیگانه « اکتشافی » می توان « بازیابانه - یابشی » را بکار برد
شاهنامه: چپ لشكرش را بپیران سپرد سوى راستش را بهومان گرد

برای درمیان گذاشتن دیدگاه خود با ما و دیگر هم اندیشان برگه فیس بوک ما را پسند کنید
https://fb.com/beparsi
دلتان پر از مهر

@beparsi

Читать полностью…

BeParsi به پارسی

درود فراوان
به جای واژه بیگانه « استودیو » می توان « هنرگاه » را بکار برد
شاهنامه: پیاده بدانند و پیل و سپاه رخ و اسب و رفتار فرزین و شاه‏

پارسی را پاس داریم
با سپاس فراوان

@beparsi

Читать полностью…

BeParsi به پارسی

روزگار به کامتان
به جای واژه بیگانه « واشر » می توان « پولک » را بکار برد
شاهنامه: جهان گشت چون روى زنگى سیاه ز برج حمل تاج بنمود ماه‏

استاد فردوسی توسی یکی از نخستین پیشگامان پارسی گویی است
پیروز باشید

@beparsi

Читать полностью…

BeParsi به پارسی

درود بی پایان
به جای واژه بیگانه « مستحیل » می توان « ترفندگر - ناشدنی - یاوه - دگرگون شده - ازمیان رفته » را بکار برد
شاهنامه: ز كار سیاوش چو آگه شدم ز نیك و ز بد دست كوته شدم‏

برای جستجو در واژه های بیگانه و یافتن برابر پارسی آنها سامانه به پارسی را ببینید
https://BeParsi.com
همیشه شاد باشید

@beparsi

Читать полностью…

BeParsi به پارسی

نیک روز
به جای واژه بیگانه « در خصوص » می توان « درباره » را بکار برد
پارسی گویی دشمنی با زبان های دیگر نیست بلکه کوششی خردمندانه برای پاسداری از زبان میهن مان است
خدانگهدار

@beparsi

Читать полностью…

BeParsi به پارسی

نیک روز
به جای واژه بیگانه « قفس » می توان « زندان - جای تنگ - کابوک » را بکار برد
شاهنامه: مگر دست بیژن گرفته بدست همه بند و زندان او كرده پست‏

پارسی گویی کاربرد بیشتر واژه های زبان خودمان است
https://beparsi.com/q/قفس
بهروزی شما را خواهانیم

@beparsi

Читать полностью…

BeParsi به پارسی

روز و روزگارتان خوش
به جای واژه بیگانه « موجز » می توان « گزینه - کوتاه سخن - چکیده - فشرده » را بکار برد
شاهنامه: نبد خسروان را چنو كدخداى بپرهیز دین و برادى و راى‏

پارسی را پاس داریم
خدانگهدار

@beparsi

Читать полностью…

BeParsi به پارسی

درود بی پایان
به جای واژه بیگانه « اکباء » می توان « آخال‌ها - خاک‌روبه‌ها - دورکردن » را بکار برد
شاهنامه: بپیروزى آمد بران رزمگاه كجا پیش بود آن گزیده سپاه‏

امید که پارسی زبانان با هر آیین و اندیشه ای در سراسر گیتی ، برای نگهداری زبان پارسی بنام یک گنجینه فرهنگی و باستانی کوشش و پایداری نمایند
https://BeParsi.com
همواره دلتان شاد باد

@beparsi

Читать полностью…

BeParsi به پارسی

روز و روزگارتان خوش
به جای واژه بیگانه « آلکالوئید » می توان « زاک‌گونگان » را بکار برد
شاهنامه: نكردى دلم هیچ نایافته روان جاى روشن دلان تافته‏

استاد فردوسی توسی یکی از نخستین پیشگامان پارسی گویی است
همواره دلتان شاد باد

@beparsi

Читать полностью…

BeParsi به پارسی

درود فراوان
به جای واژه بیگانه « ایده » می توان « آرمان - اندیشه - رای - مونه » را بکار برد
شاهنامه: پدر گر به بیداد یازید دست نبد پاك و دانا و یزدان پرست‏

برای پشتیبانی از پارسی گویی پیام های ما را به دوستان تان بفرستید یا همرسانی کنید
خندان باشید

@beparsi

Читать полностью…

BeParsi به پارسی

با درودهای بی پایان
به جای واژه بیگانه « در ارتباط با » می توان « درباره » را بکار برد
شاهنامه: ازان سرد گفتن دلش تنگ شد رخانش ز اندیشه بى‏رنگ شد

پالایشگر نیمه خودکار آناهیتا برای پالایش نوشته ها و جایگزین نمودن خودکار واژه های پارسی است
https://BeParsi.com/anahita
مهرافزون

@beparsi

Читать полностью…

BeParsi به پارسی

هزاران درود
به جای واژه بیگانه « حیرت زده » می توان « شگفت زده » را بکار برد
شاهنامه: سه جام میش داد و پرسش گرفت كه اكنون چه گویى چه بینم شگفت‏

از دید خردمندان بکار بردن واژه های زبان خودمان هیچ سرشکستگی و نگرانی ندارد
شاد باشید

@beparsi

Читать полностью…

BeParsi به پارسی

هزاران درود
به جای واژه بیگانه « با عقاید مختلف » می توان « با باورهای گوناگون » را بکار برد
شاهنامه: چه گفت آن سپهدار نیكو سخن كه با بد دلى شهریارى مكن‏

پارسی را پاس داریم
همواره دلتان شاد باد

@beparsi

Читать полностью…

BeParsi به پارسی

با درودهای بی پایان
به جای واژه بیگانه « تهیه کرد » می توان « آماده کرد » را بکار برد
شاهنامه: یكى بدسگال و یكى ساده دل سپهبد بهر چاره آماده دل‏

https://beparsi.com/q/تهیه کرد
بهروزی شما را خواهانیم

@beparsi

Читать полностью…

BeParsi به پارسی

نیک روز
به جای واژه بیگانه « غیرقانونی » می توان « نارستکی » را بکار برد
شاهنامه: چو بشنید مهراب كرد آفرین بدل زال را خواند ناپاك دین‏

https://beparsi.com/q/غیرقانونی
همواره دلتان شاد باد

@beparsi

Читать полностью…

BeParsi به پارسی

درود فراوان
به جای واژه بیگانه « ترجمه کردن » می توان « ترگو ییده کردن - ترگویه کردن - ترگوییدن » را بکار برد
شاهنامه: نگردیم یك تن ازین جنگ باز نداریم زین بدكنان چنگ باز

زبان پارسی گنجینه ای ارزنده از ایران باستان است و هم ابزار گفتگویی برای همه گروههای آیینی و زبانی ایرانی و پارسی زبانان همه گیتی
https://BeParsi.com
خدانگهدار

@beparsi

Читать полностью…

BeParsi به پارسی

درود
به جای واژه بیگانه « خشن » می توان « تند خو » را بکار برد
شاهنامه: بقرطاس بر پیل بنگاشتند بچشم جهانجوى بگذاشتند

پارسی گویی کاربرد واژه های زیبا و رسای پارسی به جای واژه های بیگانه است
با شادی

@beparsi

Читать полностью…

BeParsi به پارسی

با درودهای بی پایان
به جای واژه بیگانه « با جرات » می توان « یارا » را بکار برد
شاهنامه: پرستیدن شهریاران همان از امروز تا روز پیشى زمان‏

برای جستجو در واژه های بیگانه و یافتن برابر پارسی آنها سامانه به پارسی را ببینید
https://BeParsi.com
همیشه شاد باشید

@beparsi

Читать полностью…

BeParsi به پارسی

با درودهای بی پایان
به جای واژه بیگانه « نشات » می توان « پرورش - زندگی - نوپیدایی » را بکار برد
شاهنامه: چو باید پرستندگان را خورش ز گوشت ددان باشدش پرورش‏

امید که پارسی زبانان با هر آیین و اندیشه ای در سراسر گیتی ، برای نگهداری زبان پارسی بنام یک گنجینه فرهنگی و باستانی کوشش و پایداری نمایند
https://BeParsi.com
به امید شادی و تندرستی شما

@beparsi

Читать полностью…

BeParsi به پارسی

درود هم اندیش گرامی
به جای واژه بیگانه « التیام پذیر » می توان « به شدنی » را بکار برد
شاهنامه: بمنذر چنین گفت بهرام شیر كه هر چند مانیم نزد تو دیر

پارسی گویی کاربرد واژه های زیبا و رسای پارسی به جای واژه های بیگانه است
با شادی

@beparsi

Читать полностью…

BeParsi به پارسی

با مهر
به جای واژه بیگانه « انکار » می توان « رد کردن - باور نکردن - وَرسوریدن » را بکار برد
شاهنامه: بفرمود تا نامور پهلوان همى گشت هر سو بگرد جهان‏

پارسی گویی کاربرد واژه های زیبا و رسای پارسی به جای واژه های بیگانه است
به امید شادی و تندرستی شما

@beparsi

Читать полностью…

BeParsi به پارسی

درود دوست نازنین
به جای واژه بیگانه « افقی » می توان « ترازی - ستانی » را بکار برد
شاهنامه: چه خواهى ز من من كیم در جهان نشسته بدین غار با آن دهان‏

پارسی گویی کاربرد بیشتر واژه های زبان خودمان است
https://beparsi.com/q/افقی
بهترین زیبایی ها پیشکش تان

@beparsi

Читать полностью…

BeParsi به پارسی

درود فراوان بر شما
به جای واژه بیگانه « مطالعه کردن » می توان « خواندن - بررسی کردن - بازنگریستن » را بکار برد
شاهنامه: همه مهتران خواندند آفرین بران پر هنر شهریار زمین‏

پارسی گویی کاربرد بیشتر واژه های زبان خودمان است
https://beparsi.com/q/مطالعه کردن
شاد باشید

@beparsi

Читать полностью…

BeParsi به پارسی

با درودهای بی پایان
به جای واژه بیگانه « تعقل » می توان « اندیشیدن - بینشوری » را بکار برد
شاهنامه: همى خواست تا آشكار و نهان ازو یادگارى بود در جهان‏

از دید خردمندان بکار بردن واژه های زبان خودمان هیچ سرشکستگی و نگرانی ندارد
همواره دلتان شاد باد

@beparsi

Читать полностью…

BeParsi به پارسی

با لبخند
به جای واژه بیگانه « رقابت ورزشی » می توان « پیکار ورزشی » را بکار برد
شاهنامه: بیامد بخرّاد برزین بگفت كه این راز باید كه دارى نهفت‏

امید که پارسی زبانان با هر آیین و اندیشه ای در سراسر گیتی ، برای نگهداری زبان پارسی بنام یک گنجینه فرهنگی و باستانی کوشش و پایداری نمایند
https://BeParsi.com
دلتان پر از مهر

@beparsi

Читать полностью…
Subscribe to a channel