nimaphonix | Unsorted

Telegram-канал nimaphonix - هفتمین ققنوس

254

اگر زیبایی را آواز سر دهی؛ حتا در تنهایی بیابان، گوش شنوا خواهی یافت " خلیل جبران " ⊙مجله فرهنگی و هنری هفتمین ققنوس https://t.me/nimaphonix تماس با من: @nimakhosravi Nimakhosravi1970@Gmail.com 📩 : رایانشانی

Subscribe to a channel
Subscribe to a channel