maksat1 | Unsorted

Telegram-канал maksat1 - مقصد رسيدن به الله جل جلاله و محبت رسول الله (ص)

1412

┅═━ஜمقصدஜ━═┅ 🍇 احاديث پيامبران 🍇 حكايات و روايات اسلامي 🍇 متون اسلامي آموزنده 🍇 كليپ هاي اسلامي 🍇تلاوت قرآن 🍇 اشعار زيبا از بزرگان 🌹معرفي كانال به دوستان صدقه جاريه🌹 https://telegram.me/joinchat/B9HrujufTAiAcykHlRbgEw

Subscribe to a channel

مقصد رسيدن به الله جل جلاله و محبت رسول الله (ص)

‍ ‏┅═━ஜمقصدஜ━═┅
🍇 اگر کسی در مسجد مشغول تلاوت قرآن باشد و صدای اذان بشنود، آيا قطع تلاوت قرآن و جواب دادن به اذان بر او واجب می شود؟

جواب:
🍇حکم جواب اذان واجب است.

🍇 اما کسی که مشغول تلاوت قرآن باشد، برای اينکه در نظم قرآن خللی ايجاد نشود، قطع قرائت قرآن بر او واجب نيست (مستحب است).

🍇البته اگر زباناً جواب دهد و در ميان وقفه های مؤذن مشغول تلاوت شود جايز است.

❣منبع:❣
١_السعايه فی کشف ما فی شرح الوقايه 2/52.
٢_فتاوی هنديه 1/57.
٣_بدائع الصنائع 1/155.
۴_حاشيه ذخيره العقبی/87.
‎‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌
❣كانال مقصدرسیدن به الله جل جلاله و محبت رسول اكرم صل الله عليه وسلم❣
@maksat1

Читать полностью…

مقصد رسيدن به الله جل جلاله و محبت رسول الله (ص)

┅═━ஜمقصدஜ━═┅
🍇سوره مبارک إبراهيم ( آیات ١٩-٢١)

🍇تلاوت زیبای شيخ محمد صديق منشاوی

❣كانال مقصدرسیدن به الله جل جلاله و محبت رسول اكرم صل الله عليه وسلم❣
@maksat1

Читать полностью…

مقصد رسيدن به الله جل جلاله و محبت رسول الله (ص)

‏┅═━ஜمقصدஜ━═┅
🍇 گودال عظیمی در ناپل ایتالیا خودروها را به کام زمین فرو برد
❣كانال مقصدرسیدن به الله جل جلاله و محبت رسول اكرم صل الله عليه وسلم❣
@maksat1

Читать полностью…

مقصد رسيدن به الله جل جلاله و محبت رسول الله (ص)

┅═━ஜمقصدஜ━═┅
🍇انس رضی الله عنه روايت می کند که:
🍇رسول الله صل الله عليه وسلم فرمود:
🍇چون کافر عمل نيکی را انجام دهد، در برابر آن در دنيـا پاداشـی مـادی بـه وی داده مـیشـود، امـا بـرای مـؤمن خداونـد نيکـی هـايش را درآخـرت برايش ذخيره می کند و در برابرطاعتش در دنيا به وی روزی می دهد.

🍇و در روايتی آمده که: خداوند مؤمنی را مورد ستم قرار نمی دهد، در برابر نيکی در دنيـا به وی اجر ارزانی شود و در آخرت هم جزای خيرش رادريابد. و اما کافر: در برابـر نيکـی هـايی
که برای خدا انجام داده در دنيا رزق داده میشـود، ولـی چـون بـه آخـرت رسـد نيکـی ای بـرايش نمی ماند که در بر ابرش به وی مزد داده شود.
❣️منبع:❣️
١- رواه مسلم٢٨٠٨
۲-رياض الصالحين۴٢٨
https://telegram.me/joinchat/B9HrujufTAiAcykHlRbgEw

Читать полностью…

مقصد رسيدن به الله جل جلاله و محبت رسول الله (ص)

‍ ‏┅═━ஜمقصدஜ━═┅
🍇سُبحَان الذي إذا ذَكرتَهُ ذكَرَك ، و إن شكَرتَهُ زادَك ، و إن توكّلت عليه كفَاك ، سُبحانَ الله وَبِحمدِه ، سُبحَانَ الله العَظِيم ‎‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌
❣كانال مقصدرسیدن به الله جل جلاله و محبت رسول اكرم صل الله عليه وسلم❣
@maksat1

Читать полностью…

مقصد رسيدن به الله جل جلاله و محبت رسول الله (ص)

┅═━ஜمقصدஜ━═┅
🍇کاک سید محمد جباری
🍇صلوات
❣كانال مقصدرسیدن به الله جل جلاله و محبت رسول اكرم صل الله عليه وسلم❣
@maksat1

Читать полностью…

مقصد رسيدن به الله جل جلاله و محبت رسول الله (ص)


.‍ ‏┅═━ஜمقصدஜ━═┅
🍇اگر از بندگی آگاه شوی
🍇هر طرف سجده کنی معبود است


❣بیدل_دهلوی❣
❣كانال مقصدرسیدن به الله جل جلاله و محبت رسول اكرم صل الله عليه وسلم❣
@maksat1

Читать полностью…

مقصد رسيدن به الله جل جلاله و محبت رسول الله (ص)

┅═━ஜمقصدஜ━═┅
🍇عبد الله بن عمرو بن العاص رضی الله عنهما روايت می کند که:
🍇پيــامبر صــل ی الله عليــه وســلم ايــن فرمــودهء خداونــدی را در مــورد ابــراهيم عليــه الســلام (سوره مبارک إبـراهيم آیه شریف٣٦َ)
(پروردگـارا! ايشـان بيشـتر مـردم را گمـراه کردنـد، پـس کسـی کـه پيـروی از مـن کنـد، از مـن انـد)
🍇 و فرمـودهء عيسـی عليـه السـلام را کـه: در (سوره مبارک مائـدة آیه شریف١١٨ ) اگـر ايشـان را عـذاب کنـی، پـس بنـدگان تـو انـد و اگـر بيـامرزی،پس تو غالب و با حکمت هستی)
🍇 بعد از آن دستهای خود را بلند نموده فرمود: بار خدايا، امتم امتم، و گريست، پس از آن خداوند به جبرئيل عليه السلام فرمـود: بسـوی محمـد صـل الله عليـه وسلم برو و خدايت دانا تر است، از او بپرس چه چيز سبب گريهء تو شده؟
جبرئيـل عليـه السـلام نـزدش آمـده و رسـول الله صـل الله عليـه وسـلم او را از آنچـه گفتـه بود با خبر ساخت – و او دانـا تـر اسـت – پـس خداونـد فرمـود: ای جبرئيـل بسـوی محمـد صـل الله عليه وسلم برو و بگو همانا ترا در بارهء امتت راضی خواهيم سـاخت و تـرا آزرده خـاطر نمـی کنيم.
❣️منبع:❣️
١- رواه مسلم
۲-رياض الصالحين۴٢۵
https://telegram.me/joinchat/B9HrujufTAiAcykHlRbgEw

Читать полностью…

مقصد رسيدن به الله جل جلاله و محبت رسول الله (ص)

.‍ ‏┅═━ஜمقصدஜ━═┅
🍇از هواها کی رهی بی جام هو ؟
🍇ای ز هو قانع شده با نام هو !

🍇هیچ نامی بی حقیقت دیده ای ؟
🍇یا ز گاف و لام گل گل چیده ای !

َ❣مولانا❣

❣کانال عرفانی مقصد❣
@MAKSAT1

Читать полностью…

مقصد رسيدن به الله جل جلاله و محبت رسول الله (ص)

‏┅═━ஜمقصدஜ━═┅
@MAKSAT1
🍇موضوع :
موعظه دینی
❣️اللهم صل علي سيدنا محمد و علي آل سيد نا محمد❣️

#باسیکی_زورگرنگ_وسه_رنج_راکیش

🍇 واعظ :
ماموستا سید ابراهیم خطیال
حفظه الله تعالي
(خانقاه و مسجد حضرت شیخ عثمان سراج الدین ثانی قدس سره شریف_ ارومیه)

🍇زبان: كردي
#پيشنهاد_دانلود

https://telegram.me/joinchat/B9HrujufTAiAcykHlRbgEw

Читать полностью…

مقصد رسيدن به الله جل جلاله و محبت رسول الله (ص)

‍ ‏┅═━ஜمقصدஜ━═┅
🍇سوره كهف فراموش نشود

سرورمان محمد صل الله علیه و آله وسلم میفرماید:

🍇هر کس در روز جمعه سوره کهف را تلاوت کند

مابین دوجمعه برایش نورانی میشود.

❣كانال مقصدرسیدن به الله جل جلاله و محبت رسول اكرم صل الله عليه وسلم❣
@maksat1

Читать полностью…

مقصد رسيدن به الله جل جلاله و محبت رسول الله (ص)

.‍ ‏┅═━ஜمقصدஜ━═┅
🎤 ـ بخش ٣ در مورد آیه ی ۵ تا ١١ سوره ی مُلک
🎤ـ خداوند ، بندگان را به نظر کردن در کائنات دعوت می کند
🎤ـ وجود شیاطین و جِن
🎤ـ عاقبت کافران
🎤ـ شدت عذاب جهنم
🎤ـ کافر عقل نافع ندارد و اعتراف خودشان به این موضوع
🎤ـ و ....

بخش یک تفسیر آیات ١و٢سوره ملک در لینک زیر
/channel/maksat1/22385

بخش دوتفسیر آیات ٣و۴ سوره ملک در لینک زیر
/channel/maksat1/22395
❣اللهم صَلِّ علی سیدنا محمد و علی آل سیدنا محمد بِعَدِدِ کُلِّ داء و دَواء❣

🍇واعظ:
حاجی ماموستا عبدالله خضری حفظه الله تعالی
🍇دربکه-پیرانشهر

#باسیکی_زورگرنگ_وسه_رنج_راکیش
#پيشنهاد_دانلود (گوش دهید )

❣كانال مقصدرسیدن به الله جل جلاله و محبت رسول اكرم صل الله عليه وسلم❣
@maksat1

Читать полностью…

مقصد رسيدن به الله جل جلاله و محبت رسول الله (ص)

‍ ‏┅═━ஜمقصدஜ━═┅
🍇 یا رسول الله یا خیر البشر
🍇تکا کاره که ی میدانی محشر

🍇یا رسول الله ناوت چه ن خوشه
🍇روخسارت وک گل بونت ونوشه

🍇یا رسول الله روژی سرزمین
🍇دلیلی ریگه ی گمراهانی دین

🍇یا رسول الله گه وره ی انبیا
🍇خوشه ویستی خدای تعالا

🍇یا رسول الله یا شاه مدینه
🍇هر که س عاشقته دلی مشکینه

🍇یا رسول الله سیدی سادات
🍇دسمه دامانت روژی عرسات

🍇بگه ی وه دادم لال وکر نه وم
🍇بو شا. یه تیمان کاتی سکرات

🍇رحمی که ی به حال مهمان غریب
🍇بی زاد وتوشه و بی تحفه وسوغات

🍇بگه ی وه فریام کاتی له قبرا
🍇زندو اکریمو بو یوم المیقات

🍇مدینه بی ین منزلگاه رسول
🍇به فیدای او خاکه تو کردن قبول

🍇هر وه ک حاجیان له دور بیت الله
🍇بی مه دوری تو یا رسول الله

❣اللهم صل علی سید نا محمد وعلی آل سید نا محمد❣

❣كانال مقصدرسیدن به الله جل جلاله و محبت رسول اكرم صل الله عليه وسلم❣
@maksat1

Читать полностью…

مقصد رسيدن به الله جل جلاله و محبت رسول الله (ص)

‍ ‏┅═━ஜمقصدஜ━═┅
🍇به رسم کهن،
🍇یاد میکنیم
🍇از آنها که "وقتشان"
🍇و "مکانشان" از ما جداست...
🍇یاد میکنیم از آنها
🍇که "دلتنگشان میشویم"
🍇یاد میکنیم از آنها
🍇که هنوز "دوستشان داریم"...

🖤با ذكر يك فاتحه و يك صلوات ‎‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‎‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
‎‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌
❣كانال مقصدرسیدن به الله جل جلاله و محبت رسول اكرم صل الله عليه وسلم❣
@maksat1

Читать полностью…

مقصد رسيدن به الله جل جلاله و محبت رسول الله (ص)

.‍ ‏┅═━ஜمقصدஜ━═┅
🍇روزی رسول اکرم (صل الله علیه وسلم) با یکی از اصحاب از صحرایی نزدیک مدینه می‌گذشتند. پیرزنی بر سر چاه آبی می‌خواست آب بکشد و نمی‌توانست. رسول خدا (صل الله علیه وسلم) پیش رفت و فرمود: حاضری من برای تو آب بکشم؟ پیرزن که حضرت را نشناخته بود گفت: ای بنده خدا اگر چنین کنی برای خود کرده‌ای و پاداش عملت را خواهی دید. حضرت دلو را به چاه انداخت و آب کشید و مشک را پر کرد و بر دوش نهاد و به پیرزن فرمود: تو جلو برو و خیمه خود را نشان بده، پیرزن به راه افتاد و حضرت از پی او روان شد.

🍇آن مرد صحابی که همراه حضرت بود، گفت: یا رسول‌الله! مشک را به من بدهید اما پیامبر (صل الله علیه وسلم) قبول نکردند، صحابی اصرار کرد ولی حضرت فرمودند: من سزاوارترم که بار امت را به دوش بگیرم. رسول خدا (صل الله عایه وسلم) مشک را به خیمه رساندند و از آنجا دور شدند. پیرزن به خیمه رفت و به پسران خود گفت: برخیزید و مشک آب را به خیمه بیاورید.

🍇پسران وقتی مشک را برداشتند تعجب کردند و پرسیدند: این مشک سنگین را چگونه آورده‌ای؟ گفت: مردی خوش‌روی، شیرین‌کلام، خوش‌اخلاق، با من تلطف بسیار کرد و مشک را آورد. پسران از پِی حضرت آمدند و ایشان را شناختند، دوان دوان به خیمه برگشتند و گفتند: مادر! این همان پیغمبری است که تو به او ایمان آورده‌ای و پیوسته مشتاق دیدارش بودی. پیرزن بیرون دوید و خود را به حضرت رساند و به قدم‌های مبارکش افتاد. گریه می‌کرد و معذرت می‌خواست. حضرت در حق او و فرزندانش دعا کرد و او را با مهربانی بازگرداند. جبرئیل نازل شد و این آیه را آورد:

وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ (4 - قلم)❣
🍇و تو اخلاق عظیم و برجسته‌اى
دارى.

❣كانال مقصدرسیدن به الله جل جلاله و محبت رسول اكرم صل الله عليه وسلم❣
@maksat1

Читать полностью…

مقصد رسيدن به الله جل جلاله و محبت رسول الله (ص)


‏┅━ஜمقصدஜ━┅
🍇موضوع:
خداشناسی

🎤ـ خداوند را بر اساس عقیده اهل سنت و جماعت (اشاعره) بشناسید
🎤ـ عظمت قدرت الهی در خلق کائنات و انسان

❣اللهم صَلِّ علی سیدنا محمد و علی آل سیدنا محمد بِعَدِدِ کُلِّ داء و دَواء❣

🍇واعظ:
حاجی ماموستا عبدالله خضری حفظه الله تعالی
🍇دربکه-پیرانشهر

#باسیکی_زورگرنگ_وسه_رنج_راکیش
#پيشنهاد_دانلود (گوش دهید )

❣كانال مقصدرسیدن به الله جل جلاله و محبت رسول اكرم صل الله عليه وسلم❣
@maksat1

Читать полностью…

مقصد رسيدن به الله جل جلاله و محبت رسول الله (ص)

.‍ ‏┅═━ஜمقصدஜ━═┅
🍇جنید را گفتند: «فرق میان دل مومن و منافق چیست؟»
🍇 گفت: «دل مومن در ساعتی هفتاد بار بگردد و دل منافق هفتاد سال بر یک حال بماند.

❣ تذکرة الأولیاء ، عطار❣
‎‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌
❣كانال مقصدرسیدن به الله جل جلاله و محبت رسول اكرم صل الله عليه وسلم❣
@maksat1

Читать полностью…

مقصد رسيدن به الله جل جلاله و محبت رسول الله (ص)

‏┅═━ஜمقصدஜ━═┅
🍇داستان کوتاه تصویری تأثیرگذار
🍇اگر چرخ و فلک روزی ز چرخیدن رها گردد

❣كانال مقصدرسیدن به الله جل جلاله و محبت رسول اكرم صل الله عليه وسلم❣

@maksat1

Читать полностью…

مقصد رسيدن به الله جل جلاله و محبت رسول الله (ص)

┅═━ஜمقصدஜ━═┅
🍇بـراء بـن عـازب رضـی الله عنـه از پيـامبر صـل الله عليـه وسـلم روايـت مـی کنـد کـه
فرمود:
🍇چون مسلمان در قبر سؤال شود، گواهی می دهد که جز الله معبود برحقی نيست و اينکه محمـد صـل الله عليـه وسـلم فرسـتادهء خـدااسـت و آن ايـن فرمـودهء خداونـد اسـت: "ثابـت مـی گرداند خداوند مؤمنان را به قول ثابت در زندگی دنيا و در آخرت." ابراهيم: ٢٧
❣️منبع:❣️
١- متفق علیه
۲-رياض الصالحين۴٢٧
٣_سوره مبارک ابراهیم آیه شریف٢٧
https://telegram.me/joinchat/B9HrujufTAiAcykHlRbgEw

Читать полностью…

مقصد رسيدن به الله جل جلاله و محبت رسول الله (ص)

.‍ ‏┅═━ஜمقصدஜ━═┅
🍇یا نبی سلام علیک

❣كانال مقصدرسیدن به الله جل جلاله و محبت رسول اكرم صل الله عليه وسلم❣
@maksat1

Читать полностью…

مقصد رسيدن به الله جل جلاله و محبت رسول الله (ص)


‏┅═━ஜمقصدஜ━═┅

🍇دام دگر نهاده‌ام تا که مگر بگیرمش
🍇آنک بجست از کفم بار دگر بگیرمش

🍇آنک به دل اسیرمش در دل و جان پذیرمش
🍇گر چه گذشت عمر من باز ز سر بگیرمش

مولانا❣

❣كانال مقصدرسیدن به الله جل جلاله و محبت رسول اكرم صل الله عليه وسلم❣
@maksat1

Читать полностью…

مقصد رسيدن به الله جل جلاله و محبت رسول الله (ص)

┅═━ஜمقصدஜ━═┅
🍇معاذ بن جبل رضی الله عنه گفت:
🍇پشت سر پيامبر صل الله عليه وسلم بر الاغی سوار بودم، ايشان فرمودنـد: ای معـاذ آيـا می دانی حق خدا بربندگان و حق بندگان بر خداچيست؟
🍇گفتم: خدا و رسول او دانا تراند.
🍇فرمود: همانا حـق خـدا بـر بنـدگان اينسـت کـه فقـط او را بپرسـتند و بـه او تعـالی چيـزی را شريک نياورند و حـق بنـدگان بـر خـدا اينسـت کـه کسـی را کـه بـه او چيـزی شـريک نيـاورده اسـت، عذاب نکند.
🍇گفتم: يا رسول الله صل الله عليه وسلم آيا مردم را بندان مژده ندهم؟
🍇فرمود: آنان را مژده مده که باز بدان اعتماد می کنند.
❣️منبع:❣️
١- رواه مسلم
۲-رياض الصالحين۴٢۶
https://telegram.me/joinchat/B9HrujufTAiAcykHlRbgEw

Читать полностью…

مقصد رسيدن به الله جل جلاله و محبت رسول الله (ص)

‍ ‏┅═━ஜمقصدஜ━═┅
🍇اللَّهُمَّ مَا أَمسى بِي مِن نِعْمَة ، أَوْ بِأَحَدٍ مِن خَلْقِكَ فَمِنْكَ ، وَحْدَكَ لا شَرِيكَ لَك فَلَكَ الْحَمدُ وَلَكَ الشُّكْرُ
‎‌‌‌
❣كانال مقصدرسیدن به الله جل جلاله و محبت رسول اكرم صل الله عليه وسلم❣
@maksat1

Читать полностью…

مقصد رسيدن به الله جل جلاله و محبت رسول الله (ص)

‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ┅═━ஜمقصدஜ━═┅
@MAKSAT1
🍇موضوع: ‍
💛انفاق وصدقه،ازمال حلال
❣️اللهم صل علي سيدنا محمد و علي آل سيد نا محمد❣️

#باسیکی_زورگرنگ_وسه_رنج_راکیش

🍇 واعظ :
ماموستا سردار صديقي حفظه الله تعالي
( هق -اشنويه)

🍇زبان: كردي

#پيشنهاد_دانلود (گوش دهید )
❣ المواعظ الدینیه❣
@almavaeze_dini

https://telegram.me/joinchat/B9HrujufTAiAcykHlRbgEw
❣کانال عرفانی مقصد❣

Читать полностью…

مقصد رسيدن به الله جل جلاله و محبت رسول الله (ص)

‍ ‍ ‏┅═━ஜمقصدஜ━═┅
سنت هاي روز جمعه
🍇 غسل كردن-درود فرستادن بر پيامبر(ص)
🍇 بسيار دعا كردن-خواندن سوره كهف
🍇 پوشيدن لباس پاك و تميز-عطر زدن
🍇مسواك زدن-زود رفتن به نماز جمعه
❣كانال مقصدرسیدن به الله جل جلاله و محبت رسول اكرم صل الله عليه وسلم❣
@maksat1

Читать полностью…

مقصد رسيدن به الله جل جلاله و محبت رسول الله (ص)

‍ ‏┅═━ஜمقصدஜ━═┅
🍇رســـول الله صــلی الله علیه وآله وسلم میفرمایند:

🍇بخــــــیل کسی است که در نـزدش نـام من برده شود ولی برمن صـــلوات نمی فرستد.

❣سنـــن‌ترمـــذی۳۵۴۶❣

❣كانال مقصدرسیدن به الله جل جلاله و محبت رسول اكرم صل الله عليه وسلم❣
@maksat1

Читать полностью…

مقصد رسيدن به الله جل جلاله و محبت رسول الله (ص)

.‍ ‏┅═━ஜمقصدஜ━═┅
🍇سوره مبارکه ملک با ترجمه فارسی
🍇محبوبمان رســـول الله فـــرمودند:
🍇هرکس سوره مـلـک را هرشب بخواند از عــذاب‌قـــــبر در امان خواهد بود

🍇عــزیزان قبل ازخواب سوره ی ملک تلاوت شود.

🍇نشر تلاوات را دست کم نگیرید و صاحب اجر بی پایان شوید
❣كانال مقصدرسیدن به الله جل جلاله و محبت رسول اكرم صل الله عليه وسلم❣
@maksat1

Читать полностью…

مقصد رسيدن به الله جل جلاله و محبت رسول الله (ص)

‍ ‏┅═━ஜمقصدஜ━═┅
🍇فیدای دیدەت بام وە بێ مەی مەستەن
🍇نیگای دیدەی تۆ بادەی ئەلەستەن

🍇بەهای نیگای تۆ گیان ئاڵەمەن
🍇زەڕڕەی مەیلەکەت شیفای ناڵەمەن

❣ "مەولەوی"❣
❣كانال مقصدرسیدن به الله جل جلاله و محبت رسول اكرم صل الله عليه وسلم❣
@maksat1

Читать полностью…

مقصد رسيدن به الله جل جلاله و محبت رسول الله (ص)

‍ ‏┅═━ஜمقصدஜ━═┅
🍇پرۆفیسۆرێکی یابانیی توێژینەوەیەکی سەرسورهێنەری پێشکەشکرد

١.ترشیی گەدە بەهۆی خواردنی هەڵەوە نییە بەڵکو هۆیەکەی قەلەقیی زۆرە.

٢.بەرزیی فشاری خوێن ( زەخت) بەهۆی زۆریی ڕێژەی خوێوە نییە بەڵکو بەهۆی ڕێك نەخستنی هەست و سۆزەوەیە.

٣.تەمبەڵیی هۆی سەرەکیی بەرزبوونەوەی کۆلیسترۆلە لە لەشدا نەك خواردنی چەور

٤.کێشەی سنگ بەهۆی خراپیی دابەشکردنی ئۆکسجینەوە ڕوونادات بەڵکو بەهۆی خەفەتی زۆرەوەیە.

٥. نەخۆشیی شەکرە بەهۆی خۆپەرستیی و کەلەڕەقییەوەیە نەك زۆربوونی ڕێژەی کلوکۆز لە لەشدا.

٦.نەخۆشیی جگەر بەهۆی سەرلێشێوان و تێکچوونی یادگارییەکانەوە دێتەئاراوە نەك خود و ناڕێکیی خەوتنەوە.

٧.نەخۆشیی دڵ و ڕەقبوونی خوێنەبەرەکان بەهۆی گیران و نەڕۆشتنی خوێنەوە نییە پێیاندا بەڵکو بەهۆی دوورکەوەوەیە لە ئارامیی و کێشەکانی سنگ.

🍇بە کورتیی و بە پووختیی ،ڕێژەی هۆکاری نەخۆشییەکان بەمشێوەیەیە
٥٠% هۆکاری ڕووحییە
٢٥% هۆکاری دەروونییە
١٥% هۆکاری کۆمەڵایەتییە
١٠% هۆکاری ئەندامییە


🍇بۆیە ئەگەر ئەتەوێت ژیانێکی تەندرووست بژیت ئاگات لە مێشك و دڵت بێت و لەمانە دوور بکەوەرەوە
١_ئیرەیی بردن (حەسودی)
٢_ڕق لە دڵگرتن
٣_ کینەگرتن
۴_ توڕەیی
۵_ خۆپەرستیی
۶_ باسکردن بە خراپە
٧_ هەڵەشەیی و بێعەقڵیی
٨_خەفەت و تەمبەڵیی
٩_ جنیو مەدە
١٠_ بە سووکیی سەیری کەس مەکە
١١_خۆت بەزل مەزانە
١٢ _لێبوردە
١٣_ بە ببەخشە.

❣كانال مقصدرسیدن به الله جل جلاله و محبت رسول اكرم صل الله عليه وسلم❣
@maksat1

Читать полностью…

مقصد رسيدن به الله جل جلاله و محبت رسول الله (ص)

.‍ ‏┅═━ஜمقصدஜ━═┅
🍇ربی بنیره صلوات
🍇ماموستا لقما جوانرود

❣كانال مقصدرسیدن به الله جل جلاله و محبت رسول اكرم صل الله عليه وسلم❣
@maksat1

Читать полностью…
Subscribe to a channel