drholakouee | Unsorted

Telegram-канал drholakouee - آموزه‌هاے دکترهلاکویے

856

⁦ℹ️⁩ آموزه هایے ارزشمند و الهام بخش برای زندگے سالم، ( آرشیو شخصی ) 👈واقع بینانه به زندگے نگاه کنیم👉 🆔 @DrHolakouee دکترهلاکویے دارای مدرک دکتراے جامعه‌شناسے و سه فوق لیسانس در روان‌شناسے، اقتصاد و «مشاورهٔ ازدواج، خانواده و کودکان» است

Subscribe to a channel

آموزه‌هاے دکترهلاکویے

پایان این بخش از گفتارها از دکتر فرهنگ هلاکویی در مورد انقلاب ایران

🌹🌿🌹🌿
🆔 @DrHolakouee

Читать полностью…

آموزه‌هاے دکترهلاکویے

پاسخ دکتر فرهنگ هلاکویی در مورد:
دکتر هلاکویی از کتاب جامعه امروز خود می‌گوید - نگاهی‌ کوتاه به دلایل وقوع انقلاب ایران؟

🌹🌿🌹🌿
🆔 @DrHolakouee

Читать полностью…

آموزه‌هاے دکترهلاکویے

پاسخ دکتر فرهنگ هلاکویی در مورد:
چراشاه سقوط کرد؟

🌹🌿🌹🌿
🆔 @DrHolakouee

Читать полностью…

آموزه‌هاے دکترهلاکویے

پاسخ دکتر فرهنگ هلاکویی در مورد:
چرا انقلاب شد (گفتگوی اول)؟

🌹🌿🌹🌿
🆔 @DrHolakouee

Читать полностью…

آموزه‌هاے دکترهلاکویے

پاسخ دکتر فرهنگ هلاکویی در مورد اینکه چگونه به رشد عقل و منطق خود کمک کنیم؟
براساس گفته های دکتر هلاکویی عقل نیاز به رشد و پرورش دارد و به خودی خود بوجود نمی آید،‌همچنین براساس مطالعات درصد بسیار بسیار کمی از مردم دنیا عقل دارند....

🌹🌿🌹🌿
🆔 @DrHolakouee

Читать полностью…

آموزه‌هاے دکترهلاکویے

دکتر هلاکویی سال ها این جمله را روی پلاک اتومبیل خودش نوشته بود:

از آن زمان که امیدو انتظار خود را از دست دادم احساس بهتری داشتم.
Ever Since I Lost Hope
I Feel Much Better.


🌹🌿🌹🌿
🆔 @DrHolakouee

Читать полностью…

آموزه‌هاے دکترهلاکویے

عکس دوسالگی دکتر فرهنگ هلاکویی ❤️

🌹🌿🌹🌿
🆔 @DrHolakouee

Читать полностью…

آموزه‌هاے دکترهلاکویے

هیچکس برای کمک نمی آید به خود تکیه کنید -گفتارهایی از دکتر فرهنگ هلاکویی

🌹🌿🌹🌿
🆔 @DrHolakouee

Читать полностью…

آموزه‌هاے دکترهلاکویے

گفتگوی مهم و مفید دکتر فرهنگ هلاکویی در مورد مساله انتخاب - قضا - قدر - آزادی - سرنوشت و روشن کردن روابط آن ها با یکدیگر

🌹🌿🌹🌿
🆔 @DrHolakouee

Читать полностью…

آموزه‌هاے دکترهلاکویے

صحبت های دکتر فرهنگ هلاکویی درباره آزادی - بخش اول

🌹🌿🌹🌿
🆔 @DrHolakouee

Читать полностью…

آموزه‌هاے دکترهلاکویے

بخش اول گفتگوی دکتر فرهنگ هلاکویی درباره آزادی و سرنوشت

🌹🌿🌹🌿
🆔 @DrHolakouee

Читать полностью…

آموزه‌هاے دکترهلاکویے

بخش اول گفتگوی تکمیلی دکتر فرهنگ هلاکویی درباره سرنوشت

🌹🌿🌹🌿
🆔 @DrHolakouee

Читать полностью…

آموزه‌هاے دکترهلاکویے

پاسخ دکتر هلاکویی در مورد اینکه ریشه حسادت در انسان چیست؟

🌹🌿🌹🌿
🆔 @DrHolakouee

Читать полностью…

آموزه‌هاے دکترهلاکویے

دکتر هلاکویی عزیز در قرنطینه خانگی در حال اجرای برنامه رادیویی رازها و نیازها

🌹🌿🌹🌿
🆔 @DrHolakouee

Читать полностью…

آموزه‌هاے دکترهلاکویے

عصبانیت شدید دکتر هلاکویی از جهل و خودخواهی مردمی که سفر و میهمانی می روند و نسبت به اصول مقابله با کرونا 🦠😷 بی توجهی می کنند
👇👇👇👇👇
🌹🌿🌹🌿
🆔 @DrHolakouee

Читать полностью…

آموزه‌هاے دکترهلاکویے

پاسخ دکتر فرهنگ هلاکویی در مورد:
هفده دلیل انقلاب از زبان دکترهلاکویی؟

🌹🌿🌹🌿
🆔 @DrHolakouee

Читать полностью…

آموزه‌هاے دکترهلاکویے

پاسخ دکتر فرهنگ هلاکویی در مورد:
جامعه ایران به کجا می رود انقلاب آیا شکل می گیرد؟

🌹🌿🌹🌿
🆔 @DrHolakouee

Читать полностью…

آموزه‌هاے دکترهلاکویے

پاسخ دکتر فرهنگ هلاکویی در مورد:
چرا انقلاب شد (گفتگوی دوم)؟

🌹🌿🌹🌿
🆔 @DrHolakouee

Читать полностью…

آموزه‌هاے دکترهلاکویے

گفتگو و پاسخ های دکتر فرهنگ هلاکویی در رابطه با انقلاب ۵۷ در ایران و شرایط کنونی:
دکتر فرهنگ هلاکویی بطور پراکنده در رابطه با انقلاب ۵۷ در ایران و پاسخ به سوال هایی مانند این که:

چرا انقلاب شد (گفتگوی اول)؟
چرا انقلاب شد (گفتگوی دوم)؟
چراشاه سقوط کرد؟
جامعه ایران به کجا می رود انقلاب آیا شکل می گیرد؟
دکتر هلاکویی از کتاب جامعه امروز خود می‌گوید - نگاهی‌ کوتاه به دلایل وقوع انقلاب ایران؟
هفده دلیل انقلاب از زبان دکترهلاکویی؟

صحبت هایی داشته اند که من اون هارو برای درک و بیش بیشتر جمع آوری کرده بودم و دید بهتری به این حال و آینده و اتفاقات احتمالی خواهد داد. پیشنهاد می کنم این چند گفتگو از دکتر هلاکویی در این زمینه را گوش کنید.


🌹🌿🌹🌿
🆔 @DrHolakouee

Читать полностью…

آموزه‌هاے دکترهلاکویے

گفته هایی از دکتر فرهنگ هلاکویی

🌹🌿🌹🌿
🆔 @DrHolakouee

Читать полностью…

آموزه‌هاے دکترهلاکویے

صحبت دکتر فرهنگ هلاکویی در مورد انتظار داشتن از دیگران.
از نظر علمی خشم و عصبانیت نتیجه یک لغت است: انتظار داشتن!
هر آدمی که منتظر است از پا در می آید روزی که شما از کسی انتظار دارید کارتان تمام است.
من روی پلاک اتومبیل خودم سال ها نوشته بودم:
Ever Since I Lost Hope I Feel Much Better.
از زمانی که من انتظار و امیدم را از دست دادم احساس خیلی بهتری داشتم.


🌹🌿🌹🌿
🆔 @DrHolakouee

Читать полностью…

آموزه‌هاے دکترهلاکویے

عکس های قدیمی از دکتر فرهنگ هلاکویی

🌹🌿🌹🌿
🆔 @DrHolakouee

Читать полностью…

آموزه‌هاے دکترهلاکویے

گفتگوی دکتر فرهنگ هلاکویی در مورد مفهوم عدالت - عدالت در دنیای کنونی چیست؟

🌹🌿🌹🌿
🆔 @DrHolakouee

Читать полностью…

آموزه‌هاے دکترهلاکویے

صحبت های دکتر فرهنگ هلاکویی درباره آزادی - بخش دوم

🌹🌿🌹🌿
🆔 @DrHolakouee

Читать полностью…

آموزه‌هاے دکترهلاکویے

بخش دوم گفتگوی دکتر فرهنگ هلاکویی درباره آزادی و سرنوشت

🌹🌿🌹🌿
🆔 @DrHolakouee

Читать полностью…

آموزه‌هاے دکترهلاکویے

بخش دوم گفتگوی تکمیلی دکتر فرهنگ هلاکویی درباره سرنوشت

🌹🌿🌹🌿
🆔 @DrHolakouee

Читать полностью…

آموزه‌هاے دکترهلاکویے

گفتگوی دکتر فرهنگ هلاکویی درباره ترانه سرنوشت که بتازگی پخش شده است

🌹🌿🌹🌿
🆔 @DrHolakouee

Читать полностью…

آموزه‌هاے دکترهلاکویے

گفتگوی دکتر هلاکویی در مورد فرزندانی که به حرف گوش نمی کنند چه باید کرد؟

🌹🌿🌹🌿
🆔 @DrHolakouee

Читать полностью…

آموزه‌هاے دکترهلاکویے

عصبانیت شدید دکتر هلاکویی از جهل و خودخواهی مردمی که سفر و میهمانی می روند و نسبت به اصول مقابله با کرونا 🦠😷بی توجهی می کنند

🌹🌿🌹🌿
🆔 @DrHolakouee

Читать полностью…

آموزه‌هاے دکترهلاکویے

گفتگوی تازه دکتر هلاکویی در مورد خطرناک بودن کرونا، توصیه ها، و نتایج بی توجهی به خانه نشینی و عدم رعایت قرنطیه و ابعاد فاجعه آمیز کرونا در گفتگو با دکتر فرهنگی هلاکویی

🌹🌿🌹🌿
🆔 @DrHolakouee

Читать полностью…
Subscribe to a channel