cafeghazal | Unsorted

Telegram-канал cafeghazal - کافه غزل

128

در روزهای شلوغ و بی نظم دنیای مجازی، کافه غزل؛ یک گوشه ی دنج، برای نوشیدن شعرهایی است که با دقت انتخاب شده اند...

Subscribe to a channel
Subscribe to a channel