bargebibargi | Unsorted

Telegram-канал bargebibargi - برگ بی برگی

255

برگ بی برگی تو را چون برگ شد/جان باقی یافتی و مرگ، شد این کانال هر روز به روز نمی شود، مطالب آن نیاز به هضم دارد و ما به دنبال خواندنِ تنها نیستیم بلکه به دنبال تغییر در نگرشمان هستیم .به دنبال برگ بی برگی ... @NJamshidian

Subscribe to a channel
Subscribe to a channel